top of page

Pravidla prodeje

Dům pro Julii, z.ú., IČ 07020180, se sídlem Ečerova 14, 635 00 Brno, zapsaný v rejstříku ústavů, spisová značka U249, je provozovatelem veřejné sbírky s účelem Shromažďování dobrovolných finančních prostředků na přípravné práce, výstavbu a vybavení dětského hospice Dům pro Julii, na provoz organizace Dům pro Julii, z.ú. a na mzdy pracovníků v přímé péči a webových stránek www.dumprojulii.com (dále jen „Provozovatel“).
 

Tato Pravidla prodeje (dále jen „Pravidla“) upravují vztahy mezi Provozovatelem a osobou, která má zájem přispět do veřejné sbírky (dále jen „Přispěvatel“) prostřednictvím objednávky uskutečněné na www.dumprojulii.com/dobry-obchod.

Potvrzením objednávky Přispěvatel potvrzuje  seznámení se a souhlas s Pravidly.

1. Úvodní ustanovení

Veřejná sbírka

Provozovatel provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, veřejnou sbírku oznámenou u Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod sp. zn. S-JMK/50590/2020/OSPŽ. Účelem veřejné sbírky je shromažďování dobrovolných finančních prostředků na přípravné práce, výstavbu a vybavení dětského hospice Dům pro Julii, na provoz organizace Dům pro Julii, z.ú. a na mzdy pracovníků v přímé péči (dále jen „Veřejná sbírka“).

Příspěvek do veřejné sbírky

Uskutečněním objednávky na www.dumprojulii.com/dobry-obchod Přispěvatel přispívá do Veřejné sbírky, a to buď prostřednictvím dárkového certifikátu (dále jen „Certifikát“) nebo jiného  předmětu (dále jen „Předmět“), v jejichž ceně je zahrnut příspěvek do Veřejné sbírky. 

V případě Certifikátu má Přispěvatel možnost zvolit oblast  podpory – POMOC RODINÁM.
 

Prostřednictvím objednávky Certifikátu nebo Předmětu Přispěvatel přispívá do Veřejné sbírky. Výše příspěvku do Veřejné sbírky je zřetelně uvedena u popisu Certifikátu nebo Předmětu.
 

Poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky se kromě těchto Pravidel řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzhledem k neobchodní povaze činnosti Provozovatele  v rámci Veřejné sbírky se na vztah Přispěvatele a Provozovatele neuplatní zvláštní pravidla, která občanský zákoník stanoví pro vztah podnikatele a spotřebitele a pro prodej zboží v obchodě.
 

Okamžikem potvrzení objednávky je mezi Přispěvatelem a Provozovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky. Na základě této smlouvy má Přispěvatel povinnost poskytnout příspěvek do Veřejné sbírky.
 

Provozovatel má povinnost Přispěvateli zaslat objednaný Certifikát nebo Předmět a poskytnutý příspěvek využít za účelem Veřejné sbírky. Další práva a povinnosti Přispěvatele a Provozovatele stanoví Pravidla.

2. Objednávání a dodací podmínky předmětu

Objednávka předmětu, v jehož ceně je zahrnut příspěvek do Veřejné sbírky

Při objednání Předmětu na www.dumprojulii.com/dobry-obchod se postupuje tak, že Přispěvatel vloží vybraný Předmět do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. Potvrzení o daru získává přispěvatel s každou objednávkou automaticky.
 

Po dokončení objednávky Přispěvatelem expeduje Provozovatel Předmět při platbě platební kartou v nejbližším možném termínu po potvrzení objednávky. Přispěvatel v tomto případě obdrží Předmět zpravidla do 4 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem expeduje Provozovatel Předmět v nejbližším možném termínu po připsání částky v ceně objednávky na účet Provozovatele číslo 2201801145/2010. Částka musí být na účtu identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán Přispěvateli v potvrzení objednávky. Přispěvatel v tomto případě obdrží Předmět zpravidla do 4 pracovních dnů od připsání částky na účet.

Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu Přispěvatele. Tuto adresu zadává Přispěvatel před dokončením objednávky.

Platba a doručení Předmětu

Balné není provozovatelem účtováno. Poplatky za platbu a doručení odpovídají aktuálním ceníkům banky Přispěvatele a České pošty ke dni uskutečnění objednávky.

3. Objednávání a dodací podmínky elektronického certifikátu

Objednávka elektronického Certifikátu

Při objednání elektronického Certifikátu na www.dumprojulii.com/dobry-obchod se postupuje tak, že Přispěvatel vloží vybraný Certifikát do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. Potvrzení o daru získává Přispěvatel s každou objednávkou automaticky.
 

Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu Přispěvatele. Tuto adresu zadává Přispěvatel před dokončením objednávky.
 

V návaznosti na úspěšnou platbu je vygenerován certifikát ve formátu PDF, který je uložen na serveru Provozovatele. Certifikát je odeslán ve formátu PDF v příloze na e-mailovou adresu Přispěvatele zpravidla do 3 pracovních dnů od připsání částky na účet.
 

Poplatky za elektronický Certifikát

Poplatky za platbu odpovídají aktuálním ceníkům banky Přispěvatele.

4. Objednávání a dodací podmínky tištěného certifikátu

Objednávka tištěného Certifikátu

Při objednání tištěného Certifikátu na www.dumprojulii.com/dobry-obchod se postupuje tak, že Přispěvatel vloží vybraný Certifikát do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. Potvrzení o daru získává Přispěvatel s každou objednávkou automaticky.
 

Po dokončení objednávky Přispěvatelem expeduje Provozovatel tištěný Certifikát při platbě platební kartou v nejbližším možném termínu po potvrzení objednávky. Přispěvatel v tomto případě obdrží  Certifikát zpravidla do 4 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem expeduje Provozovatel Certifikát v nejbližším možném termínu po připsání částky v ceně objednávky na účet Provozovatele číslo 2201801145/2010. Částka musí být na účtu identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán Přispěvateli v potvrzení objednávky. Přispěvatel v tomto případě obdrží Certifikát zpravidla do 4 pracovních dnů od připsání částky na účet.
 

Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu Přispěvatele. Tuto adresu zadává Přispěvatel před dokončením objednávky.

Platba a doručení tištěného Certifikátu

Balné není provozovatelem účtováno. Poplatky za platbu a doručení odpovídají aktuálním ceníkům banky Přispěvatele a České pošty ke dni uskutečnění objednávky.

5. Potvrzení o daru

V případě zakoupení Certifikátu Provozovatel zasílá Přispěvateli potvrzení o daru ve formátu PDF v příloze na e-mailovou adresu Přispěvatele, kterou zadal před dokončením Objednávky, zpravidla do 3 pracovních dnů od připsání částky na účet.  

V případě zakoupení Předmětu Provozovatel zasílá Přispěvateli potvrzení o daru po vyžádání Přispěvatelem. Přispěvatel má právo vyžádat si vystavení potvrzení o daru zasláním žádosti na e-mailovou adresu info@dumprojulii.com   

Přispěvatel má právo odečíst si dar od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 

U Certifikátu odpovídá dar automaticky celé hodnotě na něm uvedené. U Předmětu dar odpovídá částce, která je u něho výslovně uvedena jako příspěvek do Veřejné sbírky.
 

Přispěvatel má možnost vyžádat si potvrzení o daru zpětně, pokud jednoznačně doloží svůj nákup prostřednictvím www.dumprojulii.com/dobryobchod. V případě platby platební kartou se nákup považuje za doložený pouze v případě, kdy Přispěvatel vedle svých identifikačních údajů uvede číslo objednávky, které obdržel v potvrzujícím emailu k dané objednávce.
 

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: 

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.
 

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.
 

Dům pro Julii, z.ú. má nárok na osvobození bezúplatných příjmů (darů) od daně z příjmů (dříve daně darovací). Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

6. Reklamace

Vyřizování reklamací a uplatnění práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem. Vzhledem k charakteru Veřejné sbírky se na prodej prostřednictvím www.dumprojulii.com/dobry-obchod nevztahují záruční a další podmínky stanovené ve zvláštních ustanoveních občanského zákoníku  o prodeji zboží v obchodě.
 

Provozovatel vyřizuje reklamace týkající se druhu nebo počtu zaslaných Certifikátů, jejich provedení nebo jejich nezaslání. V případě poškození tištěného Certifikátu např. v důsledku nevhodné manipulace při dopravě lze Certifikát po dohodě vyměnit.

V případě nedoručení elektronického Certifikátu z důvodu chybně zadané elektronické adresy může Přispěvatel požádat o zaslání na adresu novou a Provozovatel se mu pokusí vyhovět a zaslat email znovu.
 

V případě, že Předmět nese známky poškození, ke kterému došlo v průběhu přepravy, Přispěvatel má právo požadovat odstoupení od smlouvy o příspěvku do Veřejné sbírky a na vrácení jím zaplacené částky. Vzhledem k tomu, že se zpravidla jedná o limitovanou kolekci Předmětů, není možné reklamaci řešit výměnou za jiný kus. Konkrétní způsob reklamace bude řešen vzájemnou dohodou Přispěvatele a Provozovatele. 
 

V případě reklamace je Přispěvatel povinen informovat Provozovatele bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu: info@dumprojulii.com. V e-mailu je nutné uvést údaje potřebné k dohledání objednávky. Pokud jde o elektronický Certifikát, jsou těmito údaji kromě identifikačních údajů Přispěvatele též datum objednávky a číslo objednávky, které Přispěvatel obdržel v potvrzujícím emailu.

7. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Provozovatel nakládá s osobními údaji Přispěvatele v souladu se zákonem č. 110 /2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů  (GDPR).
 

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Přispěvatelem Provozovateli v průběhu přispívání do Veřejné sbírky prostřednictvím objednávky na www.dumprojulii.com/dobry-obchod jsou důvěrné.
 

Přispěvatel je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na splnění objednávky.
 

Provozovatel je správcem Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR.

Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje Přispěvatele v rozsahu uvedeném v objednávce.

Zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy, plnění právních povinností Provozovatele a na oprávněném zájmu Provozovatele.
 

Uvedené údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

 • Vyřízení objednávky

 • Evidence příspěvků

 • Statistické účely,

 • Plnění právních povinností Provozovatele,

 • Péče o dárce, informování o možnostech dárcovství a o činnostech organizace Dům pro Julii, z.ú.
   

Osobní údaje budou Provozovatelem uloženy po dobu:

 • po dobu trvání smluvního vztahu (smlouvy o poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky),

 • po dobu určenou právními předpisy (zejména zákon o účetnictví),

 • a dále po dobu 3 let od posledního kontaktu s Přispěvatelem, pokud Přispěvatel dříve nepožádá o výmaz údajů.


Osobní údaje Provozovatel neprodává ani jinak nepředává dalším stranám. Provozovatel může sdělit jméno a údaje o objednávce bance na její vyžádání v souvislosti s akceptací platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě Internet.

Práva Přispěvatele:

 • právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Provozovatel zpracovává,

 • právo požadovat po Provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • právo vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,

 • právo požadovat po Provozovateli výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas (byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Provozovateli,

 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Kontaktní údaje Provozovatele: Dům pro Julii, z.ú., se sídlem Ečerova 14, 635 00 Brno, IČ: 07020180, zapsaný v rejstříku ústavů, spisová značka U249, kontaktní údaje: info@dumprojulii.com, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: info@dumprojulii.com.

8. Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla prodeje jsou zveřejněna na internetových stránkách www.dumprojulii.com.

Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit a doplňovat. Pro Přispěvatele i Provozovatele jsou závazná Pravidla ve znění zveřejněném v okamžiku objednávky.

bottom of page